Podmienky ochrany osobných údajov

I.
Základné ustanovenie

1. Správcom osobných údajov podľa cl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je Beáta Hovanová, so sídlom Šulekova 1655/44 , 811 03 Bratislava (ďalej len: “správca”).
2. Kontaktné údaje správcu sú info@skvelamama.sk
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II.
Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi vami a správcom podla cl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (ďalej len “Plnenie zmluvy”),
oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podla cl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (ďalej len “Oprávnený záujem”),
Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podla cl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona c. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby (ďalej len “Súhlas”).
2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle cl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.
Prehlasujeme, že ako správca osobných údajov budeme spracovávať vaše osobné údaje na základe platného právneho dôvodu.

Zákonný dôvod Účel Údaje Zdroj údajov Príjemca osobných údajov (spracovatelia)
Plnenie zmluvy Vybavenie objednávky a odpoveď na dopyt zaslaná cez kontaktný formulár, email Osobné údaje klientov (kontaktné údaje, niekedy dátumy narodenia) E-mailová komunikácia, kontaktný formulár, objednávací formulár Subdodávatelia, mailingové služby, cloudové úložisko, tlačené dokumenty, účtovníctvo
Oprávnený záujem Poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov s podobným tovarom) Kontaktné údaje klientov Informácie z objednávok Mailingové služby (mailchimp, smartmailing, ecomail), cloudové úložisko, subdodávatelia
Oprávnený záujem Bežná analýza návštevnosti Pseudoanonymizované identifikátory registrovaných užívatelov, IP adresy Pohyb užívatelov webových stránok na webe, registrácia, zobrazenie stránok Google Analytics, webhostingové služby a dalšie analytické nástroje
Súhlas Marketing a propagácia webu E-maily, mená potenciálnych zákazníkov, IP adresy a dalšie technické identifkátory Formulár pre newsletter, registracné formuláre Webhostingová spoločnosť a služby pre rozosielanie e-mailov (smartmailing, ecomail, mailchimp), sms (Go SMS, MySMS)
Súhlas Zverejnenie recenzie zákazníka, zákazníckych fotografií a videí Meno zákazníka, fotografie, e-mail E-mailová komunikácia, chat Cloudové úložisko, mailingové služby, webhosting, facebook
Cookies

Pri prehliadaní webových stránok zaznamenávame IP adresu, vaše správanie na stránkach a informácie, z akých stránok prichádzate. Používame cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako oprávnený záujem správcu, vďaka tomu môžeme svojim zákazníkom ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies môžete vo svojom počítači zakázať alebo vymazať.

IV.
Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) a nevyhnutne potrebný čas z dôvodu vedenia účtovníctva.
Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V.
Príjemca osobných údajov

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré správca nedokáže zabezpečiť vlastnými silami, využíva služieb a aplikácií spracovateľov, ktoré ochraňujú svoje dáta a na dané spracovanie sa špecializujú.
1. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb, úložiska dát a súborov a analytických nástrojov.
2. Správca je oprávnený odovzdať potrebné osobné údaje tretím stranám pre vybavenie objednávky za účelom doručenia. Spracovatelia (Geis, Slovenská pošta, GLS a ďalšie) využijú údaje len na prepravu tovaru.
3. Správca je povinný odovzdať potrebné osobné údaje účtovnej firme, aby sa vyhovelo zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov a faktúr.

VI.
Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo na prístup k svojim osobným údajom podľa cl. 15 GDPR, právo opravy osobných údajov podla cl. 16 GDPR, prípadne na obmedzenie spracovania podla cl. 18 GDPR, právo na vymazanie osobných údajov podla cl. 17 GDPR, právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR, právo na prenosnosť údajov podľa cl. 20 GDPR, právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v cl. III týchto podmienok.
2. V prípade vymazania osobných údajov zo zasielania informačných newsletterov podobného charakteru, alebo tretích strán, máte právo sa odhlásiť. To môžete vykonať v danom emaile (“Z odberu sa môžete odhlásiť.”) Alebo nás informovať prostredníctvom emailu info@carero.cz. Máte možnosť vyplniť formulár pre odhlásenie marketingových oznámení, ktorý nájdete tu: bit.ly/odhlaseni-z-odberu-vo-sk

3. Z marketingových oznámení prostredníctvom SMS máte právo sa odhlásiť skrz email info@skvelamama.sk
4. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1.Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VII.
Mlčanlivosť

Správca všetkých uisťuje, že všetci zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení záväzkových vzťahov.

IX.
Záverečné ustanovenia

1.Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov, obchodných podmienok, a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára pri registrácii a súhlasom so zasielaním marketingových oznámení.
3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosti dnom 15.augusta 2019.

Beáta Hovanová

Šulekova 1655/44
811 03 Bratislava
Slovenská Republika